Våra tjänster

Revision

Revision medför en ökad trovärdighet för företagets redovisning och förvaltning samt ger insikt i förbättringsmöjligheter rörande intern kontroll och rutiner, verksamhetsutveckling etc.

Revisionen utgår ifrån den information som ditt företag lämnar och utgår från den riskanalys vi gör av din verksamhet. Granskningen av företagets redovisning och förvaltning resulterar i en revisionsberättelse. Här uttalar vi oss om företaget och dess företrädare uppfyller lagar och regler och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat.

Revisionsberättelsen är en offentlig handling som fungerar som en kvalitetsstämpel för ditt företag gentemot företagets olika intressenter, t.ex kunder och leverantörer.

 

Redovisning

Våra redovisningstjänster omfattar exempelvis:

 • Bokföring
 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Deklaration
 • Rådgivning inom redovisning
 • Löner

Vi har välutbildade medarbetare som tillsammans har lång erfarenhet av redovisning och rådgivning för både stora och små företag.

 

Rådgivning

Vi har expertis på flera områden och erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Förvärv
 • Nyföretagarrådgivning
 • Bolagsbildningar
 • Övriga bolagsärenden
 • Bolagsrätt
 • Generationsskiften
 • Skattefrågor

Vi vill alltid hitta den bästa lösningen för dig och ditt företag men utan att krångla till det.

 

GDPR

Hantering av personuppgifter

Sedan maj 2018 gäller de nya dataskyddsreglerna inom EU, GDPR. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen, PUL.

Dataskyddsförordningen gäller behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t ex personnummer, namn och adress.

Vi behandlar i vår uppdragsverksamhet personuppgifter i varierande omfattning. Beroende på uppdragets karaktär kommer vi att vara personuppgiftsansvariga i en del uppdrag och i andra kommer vi att vara personuppgiftsbiträde. Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

När det gäller i stort sätt alla revisionsuppdrag och andra granskningstjänster samt register för antagande och hantering av kunder kommer vi att vara personuppgiftsansvariga. Mer detaljerad information om hur vi behandlar personuppgifter i dessa fall, hittar du nedan.

I övriga uppdrag kommer vi i de flesta fall att vara personuppgiftsbiträde vilket kräver ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal mellan uppdragsgivaren och oss, detta hjälper vi självklart till med.

Information om behandling av personuppgifter i register.pdf
Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag.pdf
Förteckning över anlitade underbiträden


Baker Tilly Disclaimer

Solid Revision i Vimmerby AB trading as Solid Revision is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Solid Revision i Vimmerby AB is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Solid Revision i Vimmerby AB, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.